Multimedia Database Management Ststems

005.7/GUO1999
Multimedia Database Management Ststems
Guojun Lu
Multimedia Database Management Ststems,Cơ sở dữ liệu đa phương tiện,Tham khảo,Quản lý cơ sở dữ liệu,
London:Artech House,1999
373 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00838aam a2200241 i 4500
001 11198
005 20230920084549.5
c 120000
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.7
b GUO1999
100 1 1 a Guojun Lu
245 1 1 a Multimedia Database Management Ststems
c Guojun Lu
260 # # a London
b Artech House
c 1999
300 # # a 373 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a Multimedia Database Management Ststems
a Cơ sở dữ liệu đa phương tiện
a Tham khảo
a Quản lý cơ sở dữ liệu
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân