Cryptology Unlocked

005.8/WOB2007
Cryptology Unlocked
Reinhard Wobst
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Cryptology,Cryptology Unlocked,Unlocked
John Wiley & Sons,2007
540 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000123 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000122 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000121 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000125 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000124 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00772aam a2200241 i 4500
001 11175
005 20230505150940.5
c 141400
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b WOB2007
100 1 1 a Reinhard Wobst
245 1 1 a Cryptology Unlocked
c Reinhard Wobst
b John Wiley & Sons
c 2007
300 # # a 540 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Cryptology
a Cryptology Unlocked
a Unlocked
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân