A Primer for Calculus

510/HOL1990
A Primer for Calculus
Leonard I. Holder
A Primer for Calculus,Toán học,Tham khảo,Phép tính,
America:Wadsworth Publishing Company,1990
570 tr.;21 x 25 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00758aam a2200241 i 4500
001 11219
005 20231017154309.5
c 0
041 0 0 a eng
082 1 1 a 510
b HOL1990
100 1 1 a Leonard I. Holder
245 1 1 a A Primer for Calculus
c Leonard I. Holder
260 # # a America
b Wadsworth Publishing Company
c 1990
300 # # a 570 tr.
c 21 x 25 cm.
653 # # a A Primer for Calculus
a Toán học
a Tham khảo
a Phép tính
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân