Wireless Networks

621.382/WIR2003
Wireless Networks
Wireless Networks,Mạng không dây,Tham khảo,An toàn thông tin,
John Wiley & Sons, LTD,2003
405 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00698aam a2200217 i 4500
001 11197
005 20230920082505.1
c 115000
041 0 0 a eng
082 1 1 a 621.382
b WIR2003
110 1 1 a John Wiley & Sons, LTD
245 1 1 a Wireless Networks
b John Wiley & Sons, LTD
c 2003
300 # # a 405 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a Wireless Networks
a Mạng không dây
a Tham khảo
a An toàn thông tin
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân