Using the common criteria for it security evaluation

005.8/HER2003
Using the common criteria for it security evaluation
Debra S. Herrmann
An toàn thông tin,Security evaluation,Bảo mật dữ liệu,Công nghệ thông tin,using the common criteria for it security evaluation
Auerbach Publications,2003
284 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01000aam a2200253 i 4500
001 11157
005 20230418093441.5
020 # # a 0-8493-1404-6
c 86800
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b HER2003
100 1 1 a Debra S. Herrmann
245 1 1 a Using the common criteria for it security evaluation
c Debra S. Herrmann
b Auerbach Publications
c 2003
300 # # a 284 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Security evaluation
a Bảo mật dữ liệu
a Công nghệ thông tin
a using the common criteria for it security evaluation
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân