Topics in contemorary mathematics

510/BRI1979
Topics in contemorary mathematics
Jack R. Britton,Ignacio Bello
Topics in contemorary mathematics,Contemorary mathematics,Tham khảo,Toán học đương đại,Toán học
Second edition. -America:Harper & Row, Publishers,1979
608 tr.;21 x 25 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00998aam a2200277 i 4500
001 11214
005 20231009152540.4
c 0
041 0 0 a eng
082 1 1 a 510
b BRI1979
100 1 1 a Jack R. Britton
245 1 1 a Topics in contemorary mathematics
c Jack R. Britton, Ignacio Bello
250 # # a Second edition
260 # # a America
b Harper & Row, Publishers
c 1979
300 # # a 608 tr.
c 21 x 25 cm.
653 # # a Topics in contemorary mathematics
a Contemorary mathematics
a Tham khảo
a Toán học đương đại
a Toán học
700 1 1 a Ignacio Bello
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân