The Hacker Crackdown Law and Disorder on the Electronic Frontier

364.1/STE1992
The Hacker Crackdown Law and Disorder on the Electronic Frontier
Bruce Sterling
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,The Hacker Crackdown,Hacker,The Hacker Crackdown Law and Disorder on the Electronic Frontier
1992
323 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000004 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000003 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000001 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000002 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000005 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00912aam a2200229 i 4500
001 11166
005 20230418155449.6
c 94600
041 0 0 a eng
082 1 1 a 364.1
b STE1992
100 1 1 a Bruce Sterling
245 1 1 a The Hacker Crackdown Law and Disorder on the Electronic Frontier
c Bruce Sterling
c 1992
300 # # a 323 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a The Hacker Crackdown
a Hacker
a The Hacker Crackdown Law and Disorder on the Electronic Frontier
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân