Pro Android

006.6/HAS2009
Pro Android
Sayed Y. Hashimi,Satya Komatineni
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Pro Android,Android,
Apress,2009
437 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000046 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000048 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000050 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000047 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000049 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00772aam a2200241 i 4500
001 11176
005 20230817101438.6
c 120200
041 0 0 a eng
082 1 1 a 006.6
b HAS2009
100 1 1 a Sayed Y. Hashimi
245 1 1 a Pro Android
c Sayed Y. Hashimi, Satya Komatineni
b Apress
c 2009
300 # # a 437 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Pro Android
a Android
700 1 1 a Satya Komatineni
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân