Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình (Sách chuyên khảo)

808/TU2002
Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình (Sách chuyên khảo)
Đỗ, Lệnh Hùng Tú
Truyền thông đa phương tiện,Viết kịch bản,Nghệ thuật viết kịch bản,Viết kịch bản phim truyện truyền hình,Tham khảo
Tp. Hồ Chí Minh:Hội Nhà Văn,2002
640 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00980aam a2200253 i 4500
001 11255
005 20240424094632.8
c 450000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 808
b TU2002
100 1 1 a Đỗ, Lệnh Hùng Tú
245 1 1 a Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình (Sách chuyên khảo)
c Đỗ Lệnh Hùng Tú
260 # # a Tp. Hồ Chí Minh
b Hội Nhà Văn
c 2002
300 # # a 640 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Truyền thông đa phương tiện
a Viết kịch bản
a Nghệ thuật viết kịch bản
a Viết kịch bản phim truyện truyền hình
a Tham khảo
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân