Multimedia Communications

384/JER2001
Multimedia Communications
Jerry D. Gibson
Multimedia Communications,Truyền thông đa phương tiện,Tham khảo,Multimedia,
Academic Press,2001
318 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00754aam a2200229 i 4500
001 11200
005 20230926094830.7
c 100000
041 0 0 a eng
082 1 1 a 384
b JER2001
100 1 1 a Jerry D. Gibson
245 1 1 a Multimedia Communications
c Jerry D. Gibson
b Academic Press
c 2001
300 # # a 318 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a Multimedia Communications
a Truyền thông đa phương tiện
a Tham khảo
a Multimedia
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân