Information Security Architecture

005.8/TUD2006
Information Security Architecture
Jan Killmeyer
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Information Security Architecture,Security Architecture,Kiến trúc bảo mật thông tin
Taylor & Francis Group,2006
393 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000150 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000149 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000146 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000148 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000147 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00894aam a2200241 i 4500
001 11177
005 20230814090139.3
c 114800
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b TUD2006
100 1 1 a Jan Killmeyer
245 1 1 a Information Security Architecture
c Jan Killmeyer
b Taylor & Francis Group
c 2006
300 # # a 393 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Information Security Architecture
a Security Architecture
a Kiến trúc bảo mật thông tin
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân