Hacking Exposed Web Applications: Web Application Security Secrets And Solutions Third edition

005.8/SCA2011
Hacking Exposed Web Applications: Web Application Security Secrets And Solutions Third edition
Joel Scambray,Vincent Liu,Caleb Sima
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Hacking Exposed Web Applications,Hacking Exposed Web Applications: Web Application Security Secrets And Solutions Third edition,Web Application Security Secrets And Solutions
Mc Graw Hill,2011
451 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000127 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000126 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000128 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000129 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000130 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01310aam a2200265 i 4500
001 11181
005 20230816153849.0
c 126000
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b SCA2011
100 1 1 a Joel Scambray
245 1 1 a Hacking Exposed Web Applications: Web Application Security Secrets And Solutions Third edition
c Joel Scambray, Vincent Liu, Caleb Sima
b Mc Graw Hill
c 2011
300 # # a 451 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Hacking Exposed Web Applications
a Hacking Exposed Web Applications: Web Application Security Secrets And Solutions Third edition
a Web Application Security Secrets And Solutions
700 1 1 a Vincent Liu
a Caleb Sima
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân