Giáo trình Lý thuyết thống kê

519.5/PHA2006
Giáo trình Lý thuyết thống kê
PGS. TS. Trần, Ngọc Phác,TS, Trần Thị Kim Thu
Kinh tế,Lý thuyết thông kê,Thống kê,Tham khảo,
Hà Nội:Thống kê,2006
514 tr.;14,5 x 20,5 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00864aam a2200253 i 4500
001 11152
005 20230314162318.6
c 0
041 0 0 a vie
082 1 1 a 519.5
b PHA2006
100 1 1 a PGS. TS. Trần, Ngọc Phác
245 1 1 a Giáo trình Lý thuyết thống kê
c PGS. TS. Trần Ngọc Phác, TS, Trần Thị Kim Thu
260 # # a Hà Nội
b Thống kê
c 2006
300 # # a 514 tr.
c 14,5 x 20,5 cm.
653 # # a Kinh tế
a Lý thuyết thông kê
a Thống kê
a Tham khảo
700 1 1 a TS, Trần Thị Kim Thu
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân