Giáo trình Lý thuyết thống kê

519.5/PHA2006
Giáo trình Lý thuyết thống kê
PGS. TS. Trần, Ngọc Phác,TS, Trần Thị Kim Thu
Kinh tế,Lý thuyết thông kê,Thống kê,Tham khảo,
Hà Nội:Thống kê,2006
514 tr.;14,5 x 20,5 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00000827 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00000825 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00000824 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00000823 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00000826 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00864aam a2200253 i 4500
001 11152
005 20230314162318.6
c 0
041 0 0 a vie
082 1 1 a 519.5
b PHA2006
100 1 1 a PGS. TS. Trần, Ngọc Phác
245 1 1 a Giáo trình Lý thuyết thống kê
c PGS. TS. Trần Ngọc Phác, TS, Trần Thị Kim Thu
260 # # a Hà Nội
b Thống kê
c 2006
300 # # a 514 tr.
c 14,5 x 20,5 cm.
653 # # a Kinh tế
a Lý thuyết thông kê
a Thống kê
a Tham khảo
700 1 1 a TS, Trần Thị Kim Thu
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân