Foundations of 3D Graphics Programming Using JOGL and Java 3D

006.6/CHE2006
Foundations of 3D Graphics Programming Using JOGL and Java 3D
Jim X. Chen,Edward J. Wegman
Foundations of 3D Graphics Programming Using JOGL and Java 3D,3D Java,Tham khảo,Foundations of 3D Graphics Programming,Lập trình đồ họa
Springer,2006
293 tr.;19 x 21 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01028aam a2200253 i 4500
001 11199
005 20230920090339.5
c 90000
041 0 0 a eng
082 1 1 a 006.6
b CHE2006
100 1 1 a Jim X. Chen
245 1 1 a Foundations of 3D Graphics Programming Using JOGL and Java 3D
c Jim X. Chen, Edward J. Wegman
b Springer
c 2006
300 # # a 293 tr.
c 19 x 21 cm.
653 # # a Foundations of 3D Graphics Programming Using JOGL and Java 3D
a 3D Java
a Tham khảo
a Foundations of 3D Graphics Programming
a Lập trình đồ họa
700 1 1 a Edward J. Wegman
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân