Ethereal packet Sniffing

004.6/ETH2004
Ethereal packet Sniffing
Angela Orebaugh
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Ethereal packet,Tham khảo,Ethereal packet Sniffing
Syngress publishing,2004
264 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000008 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000006 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000009 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000010 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000007 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00850aam a2200253 i 4500
001 11167
005 20230419101824.0
020 # # a 1932266828
c 82800
041 0 0 a eng
082 1 1 a 004.6
b ETH2004
100 1 1 a Angela Orebaugh
245 1 1 a Ethereal packet Sniffing
c Angela Orebaugh
b Syngress publishing
c 2004
300 # # a 264 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Ethereal packet
a Tham khảo
a Ethereal packet Sniffing
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân