Elementary Mathematics for Teachers

510/DEV1983
Elementary Mathematics for Teachers
Donald F. Devine,Jerome E. Kaufmann
Elementary Mathematics for Teachers,Elementary Mathematics,Tham khảo,Toán học tiểu học,Toán học
Canada:John Wiley & Sons,1983
654 tr.;21 x 25 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00962aam a2200265 i 4500
001 11213
005 20231009150906.7
c 0
041 0 0 a eng
082 1 1 a 510
b DEV1983
100 1 1 a Donald F. Devine
245 1 1 a Elementary Mathematics for Teachers
c Donald F. Devine, Jerome E. Kaufmann
260 # # a Canada
b John Wiley & Sons
c 1983
300 # # a 654 tr.
c 21 x 25 cm.
653 # # a Elementary Mathematics for Teachers
a Elementary Mathematics
a Tham khảo
a Toán học tiểu học
a Toán học
700 1 1 a Jerome E. Kaufmann
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân