Cryptology Unlocked

005.8/WOB2007
Cryptology Unlocked
Reinhard Wobst
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Cryptology,Cryptology Unlocked,Unlocked
John Wiley & Sons,2007
540 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00772aam a2200241 i 4500
001 11175
005 20230505150940.5
c 141400
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b WOB2007
100 1 1 a Reinhard Wobst
245 1 1 a Cryptology Unlocked
c Reinhard Wobst
b John Wiley & Sons
c 2007
300 # # a 540 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Cryptology
a Cryptology Unlocked
a Unlocked
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân