C# 2005 Tập 4 - Quyển 2. Lập trình cơ sở dữ liệu Report Visual SourceSafe 2005

005.4/KHA2006
C# 2005 Tập 4 - Quyển 2. Lập trình cơ sở dữ liệu Report Visual SourceSafe 2005
Phạm, Hữu Khang,Trần Tiến Dũng
Công nghệ thông tin,Tự động hóa,Report Visual,Cơ sở dữ liệu,Lập trình
TP. Hồ Chí Minh:Lao động xã hội,2006
368 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01000aam a2200265 i 4500
001 11234
005 20231215162213.6
c 79000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 005.4
b KHA2006
100 1 1 a Phạm, Hữu Khang
245 1 1 a C# 2005 Tập 4 - Quyển 2. Lập trình cơ sở dữ liệu Report Visual SourceSafe 2005
c Phạm Hữu Khang, Trần Tiến Dũng
260 # # a TP. Hồ Chí Minh
b Lao động xã hội
c 2006
300 # # a 368 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Công nghệ thông tin
a Tự động hóa
a Report Visual
a Cơ sở dữ liệu
a Lập trình
700 1 1 a Trần Tiến Dũng
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân